المپیاد در مهرآیین

دبیرستان مهرآیین ، دبیرستان المپیادی ها
ما برآنیم تا استعداد های شما را
با بهترین اساتید و در فضای آموزشی مناسب
با برنامه ریزی منسجم و منظم
به عرصه ظهور برسانیم.

برنامه المپیاد (اردوی دی ماه)
برنامه مطالعاتی المپیاد (شیمی - فیزیک - کامپیوتر) 

المپیاد در مهرآیین

دبیرستان مهرآیین ، دبیرستان المپیادی ها
ما برآنیم تا استعداد های شما را
با بهترین اساتید و در فضای آموزشی مناسب
با برنامه ریزی منسجم و منظم
به عرصه ظهور برسانیم.

برنامه المپیاد (اردوی دی ماه)
برنامه مطالعاتی المپیاد (شیمی - فیزیک - کامپیوتر) 

سخن هفته

جستجو و فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است هر آینه آگاه باشید كه خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. .حضرت محمد(ص)مهرآیین در آپارات و تلگرام 

سخن هفته

جستجو و فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است هر آینه آگاه باشید كه خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. .حضرت محمد(ص)مهرآیین در آپارات و تلگرام